Leidinginspectie bij bestaande installaties

Volgens de Wet milieubeheer, hoofdstuk 4, artikel 4.1 “Keuring en onderhoud stookinstallaties” bent u verplicht als exploitant/eigenaar bij een stookinstallatie voor water en/of stoom het toestel, maar ook de brandstoftoevoerleiding (gasleiding), periodiek te laten keuren. In het besluit zijn bepalingen opgenomen betreffende de keuringsplicht en als de keuring dat uitwijst, een onderhoudsplicht. Dit geldt voor gasinstallatieleidingen van verbrandingsinstallatie met een vermogen groter dan 100 kW. SCIOS heeft hiervoor afzonderlijke scopes opgesteld:

- Scope 7A voor gasinstallatieleidingen met een druk tot 500mbar.
- Scope 7B voor gasinstallatieleidingen met een druk boven de 500 mbar.

Wij verzorgen voor u een scope inspecteur (PI en EBI) die uw gasleidingen keurt tot 500mbar. De leiding wordt tijdens een inspectie vanaf de gasmeter tot aan de verbruikstoestellen visueel geïnspecteerd, denk hierbij onder andere aan controle op de gebruikte materiaal soorten, verbindingstechnieken, de herkenbaarheid van de leiding en de beugeling. Hierbij wordt gelijk het leiding verloop gelijk in kaart gebracht door middel van een isometrische tekening. Verder worden de sluitdruk en uitlaatdruk van de gasdruk regelaar(s) gemeten. Vervolgens wordt er een lekvolume test uitgevoerd en het eventuele lekvolume bepaald. Bij nieuwbouw leidingen voor ingebruikname nog een drukproef en drukstoot uitgevoerd op de afgedopte leiding. Na goedkeuring van de gasleiding wordt deze afgemeld bij het SCIOS. U ontvangt van ons na de inspectie een uitgebreide rapportage met een onderbouwing.

WKO installaties / Bodem+ certificering
Bodemenergie is een duurzame techniek waarmee energie in de bodem kan worden opgeslagen (uit de bodem kan worden gewonnen). Bij bodemenergie wordt de warmte die vrij komt bij het koelen van een gebouw in de zomer opgeslagen in de bodem gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. In winter wordt deze warmte uit Bodemenergie gebruikt om een gebouw te verwarmen en wordt de bron met koude geladen voor de volgende zomer. Bodemenergie is een vorm van hernieuwbare energie. Systemen om energie uit de bodem te halen worden ook wel warmte- en koude opslagsystemen (WKO) genoemd.

Bedrijven die zich bezighouden met warmte- en koudeopslagsystemen zijn vanaf 1 oktober 2014 verplicht om een Bodem+ erkenning te hebben. Van Galen Klimaattechniek heeft de overheidserkenning van Bodem+ ontvangen en is gecertificeerd voor het ontwerpen, installeren en exploiteren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van utiliteitsgebouwen. Een onafhankelijke certificeringsinstelling, in ons geval KIWA, auditeert ons jaarlijks op basis van de BRL 6000-21.

Ontwerp & Realisatie:
Van Galen ontwerpt haar WKO installaties conform de daar voor geldende ISSO 39 norm. Een team van daar voor gediplomeerde deskundige personen controleert de ontwerp- en werktekeningen. Onze eigen montage medewerkers realiseren het project. Tijdens de uitvoering en oplevering worden diverse controles uitgevoerd aan de Werktuigbouwkundige en Meet & Regeltechnische installaties.

Exploitatie:
Van Galen beheert voor haar klanten WKO installaties, conform het beheerplan wordt onderhoud verricht, vinden registraties plaats, en wordt op afstand de werking van de installaties beoordeeld en zo nodig bij gestuurd. Dit wordt gedaan onder toezicht van gediplomeerde deskundige personen.

bodemopslag1 bodemopslag2scope7a

Ons bedrijf
Duurzaamheid & MVO
Specialisaties
Marktsegmenten
Bekijk de vacatures
Contact
FRIS!